Πολιτική Ποιότητας

Η HANS BIOMED S.L. δημιουργήθηκε το 2010. Είναι μια εταιρεία παραγωγής και διανομής, ηγέτης στον τομέα της αισθητικής ιατρικής, της δερματολογίας και της πλαστικής χειρουργικής.

Οι βασικές της αξίες είναι η τεχνολογία αιχμής, η ασφάλεια των προϊόντων και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό η Hans Biomed S.L. τοποθετήθηκε δυναμικά στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού και στον τομέα των προϊόντων αισθητικής ιατρικής.

Η διοίκηση της HANS BIOED S.L. αναλαμβάνει να ενισχύσει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας μας, με γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από την HANS BIOMED S.L.

Για την ολοκλήρωση αυτής της δέσμευσης, η διεύθυνση έχει θεσπίσει μέτρα που οδηγούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται, στον έλεγχο των διαδικασιών, στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και στην εξασφάλιση της ικανοποίησης όλων των μερών.

Επίσης δίνεται έμφαση στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση, στη μείωση και στον έλεγχο των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την HANS BIOED S.L.

Για τον σκοπό αυτό, έχει προβλέψει την εφαρμογή και τη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και στις διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι γνωστές σε όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις δραστηριότητες που θα διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τις καθιερωμένες μεθόδους, τις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε στην αγορά μας ως εταιρεία αναφοράς για την ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων μας, για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, για τη γνώση και διαθεσιμότητα του εσωτερικού, εμπορικού και τεχνικού προσωπικού μας, καθώς και για το προσωπική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας.

Αυτό το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εστιάζει στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς UNE-EN-ISO 9001: 2015 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις “και ISO 13485: Πρότυπο 2016 ” Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις για κανονιστικούς σκοπούς”.

Προκειμένου να κατευθύνουμε τα βήματά μας προς τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, η Διοίκηση προτρέπει όλο το προσωπικό να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να συνεισφέρει μέσω του επαγγελματισμού και του ενδιαφέροντος με σκοπό την επίτευξη των στόχων μας.

0

0,00 €

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more